homestarsite
slogan
klaster

Zapytanie ofertowe nr: MC/21/12/2012/ Badania przemysłowe założeń technologicznych wykonania formy (dla odlewów)

Jesteś w: tr Aktualności
21 grudnia 2012 r.
Technologiczny Klaster Odlewniczy
Modern Cast Sp. z o.o.
ul. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
tel./fax: +48 12 3787670
tel: +48 784901075
biuro@moderncast.pl
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr: MC/21/12/2012/
Badania przemysłowe założeń technologicznych wykonania formy (dla odlewów)
 
 
 
Projekt „Wczesna faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 5.1 PO IG
UDA-POIG.05.01.00-00-135/11-00

 
 1. Nazwa i adres zamawiającego:
Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o. ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków
 1. Tryb Postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości i podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup usługi: Badania przemysłowe założeń technologicznych wykonania formy (dla odlewów)
 1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
21 grudnia 2012 r.
 1. Termin złożenia ofert[1]:
28 grudnia 2012 r.
 1. Termin realizacji przedmiotu oferty:
Zakończenie wykonania zamówienia: 31 stycznia 2013 r.
 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. W szczególności zamawiający wezwie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, dlaczego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oceniając wyjaśnienia wykonawcy, zamawiający bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, nowoczesne rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
 2. W przypadku, jeżeli wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w punkcie 7 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy.
 3. Kryteria wyboru wykonawcy:
Cena 100%
Kryterium – cena (KC)
Ofertom przyznane zostaną następujące punkty KC obliczone według wzoru:

Gdzie:
Cmin – cena minimalna,
Cbad – cena badana,
Jsp – jednolita skala punktowa – 100pkt,
WC – waga procentowa kryterium oceny,
Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi
100 pkt.
Zamawiający podejmie rozmowy zmierzające do zawarcia umowy z tym wykonawcą, który w toku postępowania ofertowego lub negocjacji przedstawił ofertę, która otrzymała największą ilość punktów.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu, wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz zwrotu ofert.
Oferta przetargowa w formie elektronicznej (format PDF lub równoważny), zgodnej z warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków oferty oraz umożliwiająca poprawną ocenę wg kryteriów określonych w pkt 9, powinna zostać dostarczona elektronicznie na adres biuro@moderncast.pl lub do siedziby zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do godziny 15 dnia 28 grudnia 2012 r.; oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferenci zainteresowani udzieleniem dodatkowych informacji proszeni są o kontakt z p. Ewą Gołąb; tel. kom. +48 784901075; e-mail: biuro@moderncast.pl
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia[2]
Zamówienie dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych założeń technologicznych wykonania formy (dla odlewów). Zamówienie obejmuje w szczególności:
 1. Wykonanie modelu formy w skali 1:1 (huby) dla odlewów;
 2. Wykonanie masy formierskiej wg receptury, wykonanie ochładzalników warunkujących kierunkowe krzepnięcie metalu i nadające jej odpowiednią strukturę, wykonanie skrzyń do wytworzenia form;
 3. Wykonanie form odlewniczych zapewniających wymaganą szybkość chłodzenia odlewu, dającą wymaganą jednorodną  strukturę żeliwa sferoidalnego.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zamówienia zostaną przekazane w czasie wizji lokalnej Oferenta w siedzibie Zamawiającego.
 
Zaplata za wykonanie usług następuje po podpisaniu protokołu odbioru usługi przez strony umowy.  


[1] Oferta powinna zawierać datę ważności aktualną na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia.
[2] Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert cząstkowych.
Dodano 21.12.2012
im
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 300554, on-line: 1