homestarsite
slogan
klaster

Członkowie Klastra

Jesteś w: tr Klaster tr Członkowie Klastra
Członkowie Klastra Innowacyjne Odlewnictwo
 
1. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Odlewnictwa al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Wydział Odlewnictwa AGH powstał w roku akademickim 1951/1952 w wyniku wyłączenia z Wydziału Hutniczego trzech katedr. W Wydziale ukształtowały się dwa nurty specjalizacyjne: odlewniczo-technologiczny oraz maszynowo- mechanizacyjny, mające swe odbicie w ofercie kształcenia.  Wydział Odlewnictwa jest jedynym w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce i Europie o wymaganym profilu specjalizującym się w technice odlewniczej. Wydział Odlewnictwa kształci na różnych rodzajach studiów, w oparciu o programy dostosowane do wymagań i potrzeb współczesnej gospodarki, inżynierów i magistrów inżynierów - specjalistów w różnych obszarach techniki odlewniczej (metalurgia, technologia odlewów z różnych stopów, budowa maszyn odlewniczych i ich eksploatacja, mechanizacja, automatyzacja i projektowanie odlewni, odlewnictwo artystyczne i precyzyjne, ochrona środowiska w odlewnictwie, zastosowanie komputerów w technologii odlewniczej, wirtotechnologia).
W ramach KLASTRA uczelnia wyższa AGH reprezentowana przez Wydział Odlewnictwa prowadzi specjalistyczne badania w zakresie doboru optymalnych stopów żeliwa wysokojakościowego  oraz technologii jego wytwarzania. Koniecznym jest także opracowanie specyficznych, nowoczesnych metod badania mikrostruktury odlewów pozwalających na pełne określenie modeli zachowań stopu w zależności od różnic w mikrostrukturze.
W ramach projektów realizowanych z innymi członkami powiązania ma za zadanie opracowanie założeń dla produkcji innowacyjnego stopu odlewniczego do wytwarzania elementów odlewanych. W zakresie zadań wykonywanych przez Wydział Odlewnictwa AGH wymienić również należy opracowanie technologii wytwarzania wysoko jakościowego stopu do produkcji odlewów, opracowanie technologii wykonania formy oraz symulacja procesu zalewania i krzepnięcia ciekłego metalu w formie przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowe.
Wydział Odlewnictwa AGH to jednostka badawczo-rozwojowa o 60-letnim stażu. Efekty pracy kadry naukowej tego wydziału wywarły ogromny  wpływ na rozwój branży Odlewniczej w Polsce, a także wsparły rozwój  technologii w zakresie inżynierii materiałowej.

Więcej informacji www.odlew.agh.edu.pl
 
2. Dr. Ząber Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz Zakres działalności firmy DR ZĄBER obejmuje: realizację zleceń od konstrukcji maszyn i urządzeń specjalnych, poprzez automatyzację produkcji, aż po energetykę wodna i wiatrową. Realizując przedsięwzięcia techniczne firma podejmuje współpracę  ze sprawdzonymi firmami i instytutami naukowo badawczymi. Zastosowane rozwiązania techniczne są w wielu przypadkach chronione patentami, niektóre zaś wyróżnione zostały w prestiżowych konkursach.
Do tej pory zrealizowano m.in. inwestycje.: automatyczna stacja pomiarowa wiatru- Słup k/Legnicy (1996), elektrownia wiatrowa Zefir 12A -30kW- Wojkowice k/Będzina (1996), Elektrownia wiatrowa NOWOMAG 160kW - Wróblik Szlachecki k/Rymanowa (1999), Elektrownia wiatrowa ZEFIR 6 (2001), dwie wersje elektrowni o 6m średnicy wirnika i 5kW generatorze ( jedna na sieć ZE druga na siec wydzieloną), Farma wiatrowa- Rozdziele k/ Gorlic. Farma 12 x 500kW (2006), elektrownia wiatrowa Wysoka k/Łańcuta (2 MW) (2008), Elektrownia wiatrowa Iwierzyce k/Sędziszowa (2 MW) (2008), Elektrownia wiatrowa Brzyzna (2 MW) ( 2008), Elektrownia wiatrowa k/Piltza (1.2 MW)
Dr Zdzisław Ząber jest autorem i współautorem 9 patentów ( w tym 6 stosowanych). W ramach KLASTRA DR ZĄBER wykonuje zadania z zakresu wsparcia technicznego oraz będzie odpowiedzialny za budowę instalacji testowych.  Spółka odpowiada za wykonanie zadań związanych ze sprawdzaniem pod kątem stabilności parametrów wytrzymałościowych odlewów żeliwnych w warunkach naturalnych oraz zgłaszanie propozycji modernizacji. DR ZĄBER jest odpowiedzialny za opracowanie warunków zabudowy dla testowej siłowni wiatrowej, wykonanie projektu budowlanego, opracowanie założeń dla możliwości, wykonanie analizy oddziaływania na środowisko, wykonanie analizy anemometrycznej w wybranym obszarze pomiarowym, bieżącą analizę stałości parametrów wykonanego odlewu.

Więcej informacji www.zaber.com.pl
 
3. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej jest jednostką badawczą Polskiej Akademii Nauk Obszar jego zainteresowania stanowi problematyka naukowej w takich dyscyplinach jak: metalurgia i inżynieria materiałowa. IMIM PAN w Krakowie prowadzi badania o charakterze poznawczym oraz aplikacyjnym materiałów metalicznych, ceramicznych i tworzyw konstrukcyjnych. Obecnie rozwija się nowe techniki i metody charakterystyki materiałów.
Płaszczyzna badawcza IMIM PAN  pokrywa się z  priorytetami wyznaczonymi przez odpowiednie instytucje: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PAN oraz Programy Ramowe UE, a do priorytetów należą następujące zagadnienia: materiały i technologie przyjazne dla środowiska; materiały amorficzne, nano- i mikrokrystaliczne; rozwijanie narzędzi badawczych i technik diagnostycznych; materiały funkcjonalne w tym materiały inteligentne warstwowe, metaliczne do magazynowania wodoru.
Jednostka badawcza, jaką jest PAN IMIM: prowadzi specjalistyczne badania parametrów fizykochemicznych odlewów z żeliwa wysokojakościowego, opracowuje specyficzne, nowoczesne procesy metalurgiczne na potrzeby wykonywania odlewów żeliwnych o odpowiedniej udarności, prowadzi usługi doradcze w zakresie weryfikacji patentów, know–how oraz licencji z innych jednostek badawczych B+R.
PAN IMIM sprawdza koncepcje technologiczne pod kątem parametrów technicznych i zasadności ekonomicznej. Niebywale ważna jest również analiza gotowych odlewów. Z tego powodu jednostka ta będzie odpowiedzialna również za wykonywanie badań fizykochemicznych i opracowanie ich wyników. W ten sposób przyjęte wytyczne pozwolą na wprowadzanie innowacji oraz optymalizację rozwiązań. Dodatkowo PAN IMIM będzie udzielał wsparcia w zakresie komunikacji między jednostkami badawczymi.
PAN IMIM to prestiżowa jednostka badawcza o  ponad 60 letnim stażu. Jej działania w niebagatelny sposób przyczyniły się do rozwoju wielu technologii w zakresie inżynierii materiałowej.

Więcej informacji www.imim.pl
 
       
4. Krakodlew S.A. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków Spółka KRAKODLEW S.A. działa na rynku od 16 lat. Odlewnia rozpoczęła prace w 1966 r. jako Wydział wlewnic ówczesnej Huty Lenina w Krakowie. W 1995 na fundamentach hutniczego wydziału wlewnic zawiązała się spółka akcyjna Krakodlew S.A. W obecnym czasie spółka jest jedną z największych w tej części Europy, wyróżniona, jako Odlewnia Kwalifikowana.
Odlewnia wyposażona jest w dwa piece indukcyjne średniej częstotliwości o pojemnościach 5 i 25 ton oraz odstojnik dla ciekłej surówki wielkopiecowej o pojemności 150 ton. Odlewy są produkowane z żeliwa szarego, sferoidalnego oraz wermikularnego. Masa odlewów mieści się w przedziale od 1 do 80 ton.
Spółka produkuje osprzęt lejniczy o wadze od 5 do 50 ton na rynek krajowy i zagraniczny. Ze swojego asortymentu z żeliwa szarego i wermikularnego proponują: wlewnice, płyty podwlewnicowe, kadzie żużlowe, nadstawki, obciążniki do dźwigów. Struktura sprzedaży wygląda następująco; 96,47% na rynek światowy, 3,53% rynek krajowy. Odlewy trafiają głównie do takich krajów jak: Polska, Czechy, Słowenia, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Islandia, Włochy, Belgia, USA. Produkuje się je pod konkretne zamówienie klienta, według otrzymanego rysunku, ponadto uzgadnia się z klientem jego wykończenie.
W ramach funkcjonowania w Klastrze Krakodlew S.A. odpowiada za produkcję gotowych elementów odlewanych z surowego odlewu po przeprowadzeniu procesów obróbki cieplnej i obróbki mechanicznej.  Krakodlew S.A. ponadto ma za zadanie produkcję odlewów żeliwnych, których jakość jest ściśle uzależniona od stopnia współpracy z pozostałymi podmiotami Klastra. Produkcja odlewów odbywa się w siedzibie Spółki, która z tej racji posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, umożliwiające płynność kontaktu i dostaw od pozostałych podmiotów Klastra.
 
Więcej informacji www.krakodlew.com.pl
 
5. Ośrodek Innowacyjno-Wdrożeniowy Technologii Odlewniczych TECHODLEW ul. Ks. M. Kuczkowskiego 1/5U, 31-618 Kraków TECHODLEW jest ośrodkiem Innowacyjno- Wdrożeniowym Technologii Odlewniczych. Specjalizuje się w zakresie wykonywania modeli odlewniczych, produkcji osprzętu dla odlewnictwa, naprawy sprzętu i wyposażenia odlewniczego.  W ramach Klastra odpowiada za doradztwo w zakresie technologii formierskich oraz wykonywania osprzętu i dostawy materiałów pomocniczych dla odlewnictwa. Realizując te zadania współprojektuje i wykonuje osprzęt formierski do produkcji form odlewniczych, zgodnie z założeniami opracowanymi przez AGH – Wydział Odlewnictwa oraz PAN IMIM. Wspólnie z innym członkiem KLASTRA – spółką PREC-ODLEW, TECHODLEW odpowiedzialny jest za wykonanie form odlewniczych.
 
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak ul. Stanisława Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin P.W. „ MAT” jest przedsiębiorstwem, świadczącym szeroki wachlarz usług dla przemysłu hutniczego oraz odlewniczego w zakresie: dostarczania elementów (rury, blachy, kształtowniki, grodzice, dwuteowniki), zaopatrzenia w surowce (surówki żelaza, rudy żelaza, nawęglacze), zaopatrzenia w materiały opałowe (węgiel, koks) dostarczania złomu stalowego oraz metali kolorowych.
W ramach Klastra P.W. „ MAT” jest odpowiedzialny za zaopatrywanie w innowacyjny materiał wsadowy dla KRAKODLEW-u, który będzie się charakteryzował wysoką jakością i odpowiednimi parametrami, opracowanymi przez jednostki badawczo-rozwojowe (AGH- Wydział Odlewnictwa i PAN IMIM).  P.W „MAT” jest odpowiedzialny również  za poszukiwanie i dostarczenie materiałów wsadowych tj. surówka specjalna, złom, żelazostopy o parametrach zgodnych z opracowaną przez AGH i PAN IMIM technologią wytwarzania wysokojakościowego stopu do produkcji odlewów.
Ponadto do kompetencji firmy należy kompleksowe zaopatrzenie surowcowe, niezbędne do wykonania wysokojakościowego produktu-odlewów żeliwnych podzespołów siłowni wiatrowej. Poprzez swoje przeszło dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie realizacji usług dla odlewnictwa firma uzyskała zaawansowany stopień specjalizacji, poszerzyła sieć dostawców i kontaktów. Udało się skrócić czas dostawy i znalezienie odpowiedniego surowca.
 
Więcej informacji www.pwmat.pl
 
7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMET Jerzy Żurański ul. Taczanowskiego 16, 62-610 Sompolno Firma PROMET świadczy usługi z zakresu produkcji noży tokarskich z płytką z węglika spiekanego, wykonywania narzędzi specjalnych pod indywidualne potrzeby klienta oraz  handlu hurtowym narzędziami skrawającymi. Firma współpracuje z dużymi i małymi hurtowniami z terenu całej Polski. W 2004 r. firma rozpoczęła produkcję płytek wieloostrzowych. W 2004 roku firma w wyniku inwestycji wdrożyła innowację produktową w zakresie swej specjalizacji - uruchomiła produkcję płytek wieloostrzowych.
PROMET  jest dostawcą specjalistycznych narzędzi i urządzeń na potrzeby centrum obróbczego CNC tworzącego jednostkę obróbki mechanicznej. Odpowiada za opracowanie założeń konstrukcyjnych, produkcję i dostawę zgodnych z technologią narzędzi i urządzeń, na potrzeby centrum obróbczego CNC do obróbki mechanicznej surowych odlewów.
PROMET jest odpowiedzialny za zaopatrzenie nowoczesnego parku maszynowego i doskonalenie technologii w tym zakresie. Odlew żeliwny po wybiciu z formy ma powierzchnie o znacznej chropowatości, dlatego niezbędna jest jego obróbka, przede wszystkim dla właściwego dopasowania się do pozostałych elementów konstrukcyjnych siłowni wiatrowej. Koniecznym jest zastosowanie narzędzi oraz maszyn pozwalających profesjonalnie i szczegółowo przystosować surowy odlew do funkcji elementu siłowni wiatrowej.
 
Więcej informacji www.promet.net.pl
 
8. Prec-Odlew Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 89, 32-050 Skawina

Firma Precodlew Sp. z o.o. powstała w 1997r., a jej założyciele związani są z branżą odlewniczą już ponad 30 lat. W pierwszych latach działalności spółka skupiała się głównie na wypracowaniu renomy jednego z czołowych dostawców mas dla przemysłu odlewniczego na rynku krajowym. Obecnie jej stałymi odbiorcami są największe polskie odlewnie. Precodlew Sp. z o.o. podejmuje również starania, aby zaistnieć poza granicami kraju, aktywnie nawiązuje kontakty z odlewniami na rynku wschodnim oraz w Europie Zachodniej. Firma stawia przede wszystkim na innowacyjność oferowanych produktów, wśród których wymienić można pokrycia ochronne, materiały ogniotrwałe oraz materiały pomocnicze. W ramach KLASTRA spółka m.in. dostarcza materiał do wykonania form odlewniczych, głównie żywicy i utwardzaczy.

Więcej informacji http://odlew.com.pl/
 
9. Ferrus Sp. z o.o. ul. Otawska 12, 04-836 Warszawa FERRUS Sp. z o.o. istnieje od 1997 roku, kontynuując działalność zapoczątkowaną w    1992 r. w zakresie importu atestowanych materiałów wsadowych z przeznaczeniem do odlewni i hut oraz eksportu odlewów.
FERRUS SP.z o.o.  to zatwierdzony dostawca w wielu odlewniach i hutach w Polsce. Podejmuje współpracę tylko z dostawcami posiadającymi certyfikat zapewnienia, jakości ISO serii 9000 firma dba o zapewnienie jak najlepszej, jakości produktu. Wychodząc klientom naprzeciw firma rozlokowała magazyny na terenie całego kraju, aby odbiór towarów był jak najszybszy.  Przewidziano również możliwość bezpośrednich dostaw transportem kolejowym lub samochodowym od producenta do odbiorcy.
 
Więcej informacji http://www.ferrus.cz
 
10. Odlewnia Silum Sp. z o.o. Opojowice 51, 98-310 Czarnożyły Odlewnia „SILUM” SP. Z O.O.  rozpoczęła działalność w 1990r. Firma specjalizuje się      głównie w produkcji odlewów ciśnieniowych ze stopów Al.-Si i Zn-Al., które należą do grupy odlewów średniej wielkości o masie od kilku gram do 9 kg. Rocznie produkuje się około 4000 ton odlewów. Firma „SILUM ” dysponuje 20 maszynami ciśnieniowymi, kokilarkami              hydraulicznymi i ręcznymi.
W 1997r. na skutek wyodrębnienia z odlewni „SILUM” powstały  dwie firmy: Fabryka Narzędzi  „SILTOOL” i Zakłady Mechaniczne „SILBIKE” . Pierwsza z nich poszerza ofertę produkcyjną odlewni poprzez wykonywanie oprzyrządowania odlewniczego, natomiast druga wykonuje obróbkę wiórową odlewów oraz wyroby metalowe technologią obróbki skrawaniem.
Profil produkcyjny „SILUM” stanowi asortyment około 250 pozycji odlewów ciśnieniowych. Podstawowymi odbiorcami wyrobów są producenci działający w branży motoryzacyjnej, gospodarstwa domowego, elektrotechnicznej, osprzętu dla gazownictwa, urządzeń mechanicznych, budowlanej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Wiele produktów sprzedawanych jest na eksport.

Więcej informacji http://www.silum.com.pl 
 
11. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków Krakowski Park Technologiczny świadczy usługi w zakresie doradztwa, które jest związane z budowaniem sieci współpracy oraz tworzeniem Klastrów. W niektórych sytuacjach KPT pełni rolę koordynatora powstających inicjatyw klastrowych. Dzięki pomysłom KPT powstały do tej pory trzy klastry: Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, Europejskie Centrum Gier oraz Krakowska Strefa Dizajnu. Projekty te zrzeszają dziesiątki przedstawicieli małopolskich firm, przedsiębiorstw i instytucji.
KPT jako jeden z pierwszych parków przystąpił do Światowej Sieci Parków Naukowo-Technologicznych (IASP) powstałej w 1984 roku. KPT jest również członkiem wspierającym Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. W ramach tego projektu uczestniczy w konferencjach skupiających krajowych ekspertów z branży innowacji i przedsiębiorczości. W 2009r. przyjęto KPT do sieci Europejska Sieć Centrum Biznesu i Innowacji oraz w poczet członków KIGEiT.
Rolą KPT w ramach działań podejmowanych w Klastrze Innowacyjne Odlewnictwo jest wsparcie w zakresie rozwoju technologii innowacyjnych, a także wsparcie doradcze i szkoleniowe dla podmiotów Klastra Innowacyjne Odlewnictwo.
 
Więcej informacji www.sse.krakow.pl
 
12. Kancelaria Prawna Grzegorz Orman ul. Stojałowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała Kancelaria prawna Grzegorz Orman funkcjonuje od 2006 r. Swoją działalność prowadzi głównie na terenie miasta Bielsko- Biała Główna, ale nie tylko. Świadczy usługi prawnicze z zakresu prawa spółek handlowych, prawa pracy oraz prawa cywilnego. Na rynku polskim obsługuje podmioty gospodarcze świadcząc dla nich obsługę prawną w ramach stałych umów współpracy. Pomoc prawna świadczona jest również na rzecz indywidualnych klientów.
Kancelaria prawna Grzegorza Ormana wspiera merytorycznie działalność KLASTRA. W ramach działań w KLASTRZE Kancelaria świadczy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, a także troszczy się za ochronę dóbr osobistych firm. Kancelaria jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie sporządzania projektów aktów prawnych. W razie potrzeby, gdy istnieje taka konieczność Kancelaria występuje przed organami administracji rządowej i samorządowej. Do kompetencji Kancelarii należy również nadzór nad realizacją umów i egzekwowanie ich dotrzymania, prawa patentowe wytworzonych produktów, negocjacje umów handlowych.
Kancelaria podejmuje współpracę z wieloma podmiotami, m.in. radcami prawnymi, adwokatami, oraz notariuszami. W sprawach tego wymagających, nawiązuje również współpracę z fachowcami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, postępowania upadłościowego, prawa handlowego i gospodarczego.
Pomoc prawna jest niezbędna dla prawidłowej regulacji współpracy pomiędzy podmiotami Klastra jak i Klastrem a otoczeniem zewnętrznym. Wyspecjalizowana kadra, działająca w myśl prawa i broniąca praw KLASTRA, a także reprezentująca jego interesy jest nieocenionym wsparciem. Obecność kancelarii w KLASTRZE pozwala skutecznie osiągać cele projektu.
 
13. Metalodlew SA ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków Firma METALODLEW S. A. powstała w 1994r., natomiast jej tradycje odlewnicze sięgają roku 1949.  Spółka jest firmą prywatną.  Świadczy usługi w zakresie produkcji odlewów jednostkowych, małoseryjnych, formowanych ręcznie w formach piaskowych, wykonywanych z kilkudziesięciu gatunków staliwa, żeliwa, stopów metali niezależnych, o zróżnicowanym asortymencie w zakresie kształtu i masy. Ponadto spółka wykonuje odlewy artystyczne.  METALODLEW SA obecnie dąży do wzbogacenia asortymentu produktów o odlewy bardziej przetworzone, a tym samym o wyższej wartości dodanej.
Firma posiada duże doświadczenie w produkcji specjalistycznych odlewów w nowoczesnych technologiach. Odlewy spełniają wymagania odbiorców reprezentujących wiele istotnych dla każdej gospodarki gałęzi przemysłu: maszynowego, metalurgicznego, energetycznego, mineralnego i wydobywczego, stoczniowego, chemicznego i petrochemicznego, środków transportów oraz przemysłu energetyki odnawialnej.
METALODLEW to firma, która cieszy się dużą rozpoznawalnością na rynku polskim i zagranicznym. Odlewy głównie dostarcza się do kontrahentów krajowych, firm z Unii Europejskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Ameryki Północnej. METALODLEW S.A. jest rzetelną firmą, stabilnym partnerem, wychodzącą naprzeciw potrzebom klientów. Spółka gwarantuje terminowość, a jej produkty konkurują z powodzeniem z produktami innych przemysłowców.
 
Więcej informacji http://www.metalodlew.pl
 
14. Pol-Steel Sp. z o.o. ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków Spółka POLSTEEL SP. Z O.O. funkcjonuje od 2006r. Zarówno kadra zarządzająca jaki i pracownicy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w branży budownictwa, specjalizując się w zbrojeniach obiektów budownictwa miejskiego i przemysłowego. Główne PKD działalności spółki to naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z). W obecnej chwili wydajność firmy wynosi ok 1500 ton stali miesięcznie, spółka deklaruje, że jeżeli zaistnieje konieczność jest w stanie zwiększyć wydajność dwukrotnie. Firma utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami na rynku, ciesząc się ich zaufaniem.
 
15. Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o. ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o. , wybrany został do pełnienia funkcji Koordynatora Klastra. Pełni funkcję reprezentanta Klastra „Innowacyjne Odlewnictwo”. Realizuje przedsięwzięcia na rzecz uczestników Klastra, angażuje się w budowę relacji uczestników powiązania z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi. Koordynator podejmuje zadania z zakresu przedmiotu powiązania, tj. branży odlewniczej i odnawialnych źródeł energii oraz badań naukowych w tym zakresie.
Koordynator Klastra w ramach Klastra jest odpowiedzialny za: gromadzenie informacji o przedsiębiorstwach funkcjonujących w Klastrze,  prowadzenie rozmów z przedsiębiorcami, nawiązywanie współpracy z ww. przedsiębiorcami,  dbałość o rozwój Klastra,  monitorowanie informacji o publicznych programach wsparcia skierowanych do przedsiębiorców,   gromadzenie informacji o trendach rynkowych,  organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji na potrzeby uczestników Klastra, aktywne reprezentowanie Klastra.
W wyniku realizacji projektu pn. „Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo” Koordynator Klastra będzie świadczyć następujące usługi na rzecz członków Klastra Innowacyjne Odlewnictwo:
  •      Usługa symulacji i projektowania komputerowego z wykorzystaniem oprogramowania NX CAM, NX NASTRAN,
  • usługa obróbki wibracyjnej,
  • usługa obróbki na maszynie CNC,
  • usługa współrzędnościowego pomiaru geometrycznego modeli, odlewów żeliwnych,
  • obróbka cieplna w piecu o wym.:  szer. 4m, wys. 5m, głęb. 6m.,
  • usługa symulacji i projektowania komputerowego,
  • usługa rapid manufacturing – RM.
Więcej informacji http://www.moderncast.pl/
 
 
 
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2021
wizyt: 193218, on-line: 1