homestarsite
slogan
klaster

Zapytanie ofertowe nr: MC/31/10/13/ Zaprojektowanie, wykonanie i nadzór nad realizacją inwestycji budowy linii technologicznej do produkcji odlewów masywnych

Jesteś w: tr Aktualności

Technologiczny Klaster Odlewniczy
Modern Cast Sp. z o.o.
ul. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
tel./fax: +48 12 3787670
tel: +48 784901075
biuro@moderncast.pl
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego nr: MC/31/10/13/
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: zaprojektowanie, wykonanie i nadzór nad realizacją inwestycji budowy linii technologicznej do produkcji odlewów masywnych
 
 
 
Projekt „Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 5.1 PO IG
UDA-POIG.05.01.00-00-079/12-00

 
 1.         Informacja dla Oferentów o zamówieniu:
Zamówienie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanej i wykonanej „pod klucz” linii technologicznej do produkcji odlewów masywnych, a także świadczenie usług gwarancji i serwisu ww. linii.
 1. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu powinny spełniać warunki dotyczące:
•     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
•     posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu prac o podobnym charakterze, zakresie
i złożoności,
•     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w całym procesie realizacji zamówienia,
•     sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
•     posiadania rocznego przychodu firmy co najmniej 8 000 000 PLN,
•     nie być podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
•     nie być w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Oferenta,
•     dostarczyć podpisane dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacja na temat miejsca i terminu składania ofert zostały określone w Zapytaniu ofertowym, które zostanie wysłane do firm zainteresowanych realizacją zamówienia po złożeniu u Zamawiającego wniosku w niżej opisany sposób.
 1. Oferenci ubiegający się o udostępnienie Zapytania ofertowego indywidualnie składają:
 • zobowiązanie do zachowania poufności (wg wzoru w Załączniku nr 1),
 • oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Oferenta (wg wzoru w Załącznik nr 2),
 • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wg wzoru w Załączniku nr 3),
 • o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, wraz z powyższymi dokumentami należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
Dopuszcza się kilkukrotną aktualizację wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 1. Zgłoszenia zawierające podpisany i opieczętowany skan wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (sugerowany format PDF, nie większy niż 10 MB), należy przesłać na adres mailowy: biuro@moderncast.pl. Oferenci mogą przesyłać powyższe dokumenty do dnia 7 listopada  2013 r. do godz. 14:00. Wszyscy Oferenci, którzy dopełnią powyższej procedury, otrzymają drogą mailową Zapytanie ofertowe.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz do wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia interesu Zamawiającego.
Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim.
Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: biuro@moderncast.pl.

 
Załącznik nr 1
 
 
 
…………………………………………
      (nazwa i adres Oferenta)
 
…………………….., dnia ……………….. 2013 r.
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

 

Zważywszy, że Modern Cast Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków, zwana dalej Zamawiającym zamierza udostępnić firmie:
……....……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą ……...................................................................................................................…….., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ….....……………………………………………………………..…………………………………………......................................................................................................................................................................................
pod numerem KRS ……………………………………………………………………………………………………, zwanej dalej Oferentem, określone informacje i dane dotyczące Zamawiającego, w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: zaprojektowanie, wykonanie i nadzór nad realizacją inwestycji budowy linii technologicznej do produkcji odlewów masywnych w spółce Modern Cast, zatem:
§ 1
Oferent niniejszym potwierdza i uznaje poufny charakter Informacji, jakie otrzyma od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: zaprojektowanie, wykonanie i nadzór nad realizacją inwestycji budowy linii technologicznej do produkcji odlewów masywnych w spółce Modern Cast.
§ 2
 1. W ramach niniejszego Zobowiązania, Informacje Poufne obejmują: wszelkie informacje, jakiegokolwiek rodzaju i w jakiejkolwiek formie lub formacie, ustne lub pisemne, w tym m.in. e-maile, faksy, rysunki, wykazy, oprogramowanie, elektroniczne kopie dokumentów, specyfikacje, dane, wykresy, przekazy ustne lub reprodukcje obrazkowe, informacje cyfrowe, z którymi Oferent zapoznał się w toku postępowania, a które odnoszą się do Zamawiającego.
 2. Informacje Poufne nie będą obejmować informacji, które są lub stały się możliwe do ustalenia lub uzyskania na podstawie informacji dostępnych publicznie.

 
§ 3
Oferent niniejszym zobowiązuje się:
 • zachować Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy,
 • nie wykorzystywać w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych w celach innych niż wymaga tego prowadzone postępowanie,
 • chronić Informacje Poufne z zachowaniem najwyższej staranności oraz zabezpieczyć je przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, pogorszeniem i dostępem osób trzecich i pracowników/pełnomocników Oferenta nieuprawnionych do ich otrzymania,
 • poinformować Zamawiającego niezwłocznie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu któregokolwiek zobowiązania lub o podejrzeniu naruszenia zobowiązania,
 • na każde wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwrócić wszystkie nośniki, na których znajdują się Informacje Poufne, znajdujące się w posiadaniu Oferenta oraz zniszczyć wszelkie kopie, reprodukcje i inne dokumenty wytworzone w wyniku ujawnienia Informacji Poufnych oraz wykasować wszelkie informacje elektroniczne.
§ 4
 1. Niniejsze Zobowiązanie wchodzi w życie w dniu podpisania.
 2. Zobowiązania Oferenta wynikające z niniejszego Zobowiązania pozostają w mocy przez okres trzech lat od dnia podpisania.
 3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Oferent zobowiązany będzie do uiszczenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 100 000 zł (słownie: stu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia Zobowiązania. Oferent uiści kwotę kary umownej w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania Zamawiającego, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
 4. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego szkody w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej wymienionej w § 4 ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 5
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszego Zobowiązania będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Podpis przedstawiciela Oferenta uprawnionego do reprezentowania firmy:

 
Załącznik nr 2
 
 
 
………………………………………………
        (nazwa i adres Oferenta)
 
…………………………, dnia ……………. 2013 r.
 
 
OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Oferenta
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: zaprojektowanie, wykonanie i nadzór nad realizacją inwestycji budowy linii technologicznej do produkcji odlewów masywnychw spółce Modern Cast, w imieniu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa Oferenta)
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Oferent posiada doświadczenie wymagane do udziału w postępowaniu, tj. jest w stanie (za okres ostatnich 5 lat) przedstawić przynajmniej trzy referencje na wykonanie linii technologicznej w przemyśle odlewniczym, obejmujące projektowanie, wykonawstwo, montaż, uruchomienie i serwis.
 
Podpis przedstawiciela Oferenta uprawnionego do reprezentowania firmy:

Załącznik nr 3
 
 
……………………………….....
(nazwa i adres Oferenta)
 
………………………………, dnia ………………… 2013 r.
 
 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
Niniejszym zgłaszamy zainteresowanie wykonaniem zamówienia i składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: zaprojektowanie, wykonanie i nadzór nad realizacją inwestycji budowy linii technologicznej do produkcji odlewów masywnych w spółce Modern Cast.
Oświadczam, że spełniamy wszystkie wymagania dot. firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu, opisane w Ogłoszeniu z dnia 31 października 2013 r. Ponadto w załączeniu przekazujemy dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z treścią Ogłoszenia.
Załącznikami do wniosku są[1]:
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 2. Zobowiązanie do zachowania poufności,
 3. …………………………………………………………………………..
 4. …………………………………………………………………………..

 
 
Dane Wykonawcy:
nazwa firmy  
adres  
telefon/faks  
NIP  
osoba do kontaktu  
e-mail  
 
 
 
……………….., dnia ………………. 2013 r.
 
 
..........................................................................
(podpis i pieczątka kierownika Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
 
 


[1] Wpisać dokumenty wymagane do dołączenia do wniosku.
Dodano 31.10.2013
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 312381, on-line: 1