homestarsite
slogan
klaster

Zapytanie ofertowe nr: MC/06/05/14 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: organizacje i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych, oraz wizyt studyjnych z przedmiotu dział. KIO.

Jesteś w: tr Aktualności

Technologiczny Klaster Odlewniczy
Modern Cast Sp. z o.o.
ul. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
tel./fax: +48 12 3787670
tel: +48 784901075
biuro@moderncast.pl
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego nr: MC/06/05/14
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: organizacje i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych, oraz wizyt studyjnych z przedmiotu działalności Klastra Innowacyjne Odlewnictwo.
 
 
 
Projekt „Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 5.1 PO IG
UDA-POIG.05.01.00-00-079/12-01

 
1.        Informacja dla Oferentów o zamówieniu:
Zamówienie obejmuje swym zakresem organizacje i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych, oraz wizyt studyjnych z przedmiotu działalności Klastra Innowacyjne Odlewnictwo
Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu powinny spełniać warunki dotyczące:
•     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
•     posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu prac o podobnym charakterze, zakresie
i złożoności,
•     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w całym procesie realizacji zamówienia,
•     sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
•     nie być podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
•     nie być w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie,
z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Oferenta,
•     dostarczyć podpisane dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
informacja na temat miejsca i terminu składania ofert zostały określone w Zapytaniu ofertowym, które zostanie wysłane do firm zainteresowanych realizacją zamówienia po złożeniu
u Zamawiającego wniosku w niżej opisany sposób.
2.Oferenci ubiegający się o udostępnienie Zapytania ofertowego indywidualnie składają:
-        zobowiązanie do zachowania poufności (wg wzoru w Załączniku nr 1),
-        oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Oferenta (wg wzoru w Załącznik nr 2),
-        wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wg wzoru w Załączniku nr 3),
-        o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, wraz z powyższymi dokumentami należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
Dopuszcza się kilkukrotną aktualizację wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.       Zgłoszenia zawierające podpisany i opieczętowany skan wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (sugerowany format PDF, nie większy niż 10 MB), należy dostarczyć do siedziby klastra lub przesłać na adres mailowy:
biuro@moderncast.pl. Oferenci mogą dostarczyć powyższe dokumenty do dnia 12 maja 2014 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu). Wszyscy Oferenci, którzy dopełnią powyższej procedury, otrzymają drogą mailową zapytanie ofertowe.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz do wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia interesu Zamawiającego.
Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim.
Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: biuro@moderncast.pl.

 
Załącznik nr 1
 
 
 
…………………………………………
      (nazwa i adres Oferenta)
 
…………………….., dnia ……………….. 2014 r.
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

 

Zważywszy, że Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków, zwana dalej Zamawiającym zamierza udostępnić firmie:
……....…………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą ……...................................................................................................................…….., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ….....……………………………………………………………..…………………………………………......................................................................................................................................................................................
pod numerem KRS ……………………………………………………………………………………………………, zwanej dalej Oferentem, określone informacje i dane dotyczące Zamawiającego, w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: organizacje i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych, oraz wizyt studyjnych z przedmiotu działalności Klastra Innowacyjne Odlewnictwo.
§ 1
Oferent niniejszym potwierdza i uznaje poufny charakter Informacji, jakie otrzyma od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: organizacje i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych, oraz wizyt studyjnych z przedmiotu działalności Klastra Innowacyjne Odlewnictwo.
§ 2
1.       W ramach niniejszego Zobowiązania, Informacje Poufne obejmują: wszelkie informacje, jakiegokolwiek rodzaju i w jakiejkolwiek formie lub formacie, ustne lub pisemne, w tym m.in.
e-maile, faksy, elektroniczne kopie dokumentów, specyfikacje, dane, przekazy ustne lub reprodukcje obrazkowe, informacje cyfrowe, z którymi Oferent zapoznał się w toku postępowania, a które odnoszą się do Zamawiającego.
2.       Informacje Poufne nie będą obejmować informacji, które są lub stały się możliwe do ustalenia lub uzyskania na podstawie informacji dostępnych publicznie.

 
§ 3
Oferent niniejszym zobowiązuje się:
·         zachować Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy,
·         nie wykorzystywać w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych w celach innych niż wymaga tego prowadzone postępowanie,
·         chronić Informacje Poufne z zachowaniem najwyższej staranności oraz zabezpieczyć je przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, pogorszeniem i dostępem osób trzecich i pracowników/pełnomocników Oferenta nieuprawnionych do ich otrzymania,
·         poinformować Zamawiającego niezwłocznie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu któregokolwiek zobowiązania lub o podejrzeniu naruszenia zobowiązania,
·         na każde wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwrócić wszystkie nośniki, na których znajdują się Informacje Poufne, znajdujące się w posiadaniu Oferenta oraz zniszczyć wszelkie kopie, reprodukcje i inne dokumenty wytworzone w wyniku ujawnienia Informacji Poufnych oraz wykasować wszelkie informacje elektroniczne.
§ 4
1.       Niniejsze Zobowiązanie wchodzi w życie w dniu podpisania.
2.       Zobowiązania Oferenta wynikające z niniejszego Zobowiązania pozostają w mocy przez okres trzech lat od dnia podpisania.
§ 5
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszego Zobowiązania będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
 
Podpis przedstawiciela Oferenta uprawnionego do reprezentowania firmy:

 
Załącznik nr 2
 
 
………………………………………………
        (nazwa i adres Oferenta)                                                          ……………………, dnia ……………. 2014 r.
 
 
OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Oferenta
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: organizacje i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych, oraz wizyt studyjnych z przedmiotu działalności Klastra Innowacyjne Odlewnictwo., w imieniu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa Oferenta)
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Oferent posiada doświadczenie wymagane do udziału w postępowaniu, tj. jest w stanie przedstawić dokumentacje potwierdzającą organizację szkoleń (wyjazdowych) specjalistycznych.
 
Podpis przedstawiciela Oferenta uprawnionego do reprezentowania firmy:

Załącznik nr 3
 
 
……………………………….....
(nazwa i adres Oferenta)
 
………………………………, dnia ………………… 2014 r.
 
 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
Niniejszym zgłaszamy zainteresowanie wykonaniem zamówienia i składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: organizacje i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych, oraz wizyt studyjnych z przedmiotu działalności Klastra Innowacyjne Odlewnictwo.
Oświadczam, że spełniamy wszystkie wymagania dot. firm zainteresowanych udziałem
w postępowaniu, opisane w Ogłoszeniu z dnia 06 maja 2014 r. r. Ponadto w załączeniu przekazujemy dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z treścią Ogłoszenia.
Załącznikami do wniosku są[1]:
1)      Zobowiązanie do zachowania poufności (załącznik nr 1),
2)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Oferenta (załącznik nr 2),
3)      Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),
4)      …………………………………………………………………………..
5)      …………………………………………………………………………..

 
 
Dane Wykonawcy:
nazwa firmy  
adres  
telefon/faks  
NIP  
osoba do kontaktu  
e-mail  
 
 
 
……………….., dnia ………………. 2014 r.
 
 
..........................................................................
(podpis i pieczątka kierownika Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
 
 


[1] Wpisać dokumenty wymagane do dołączenia do wniosku.

Dodano 06.05.2014
im
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 300545, on-line: 1