homestarsite
slogan
klaster

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego nr: MC/08/05/15

Jesteś w: tr Aktualności
08 maja 2015 r.
Technologiczny Klaster Odlewniczy
Modern Cast Sp. z o.o.
ul. K. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
tel./fax: +48 12 3787670
tel: +48 784901075
biuro@moderncast.pl
 
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego nr: MC/08/05/15
Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń, narzędzi i oprogramowania wspomagających działanie centrum obróbczego FUQ 150 VR/9 firmy TOS KUŘIM
 
Projekt „Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 5.1 PO IG
UDA-POIG.05.01.00-00-079/12
 
1.Informacja dla Oferentów o zamówieniu:
Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę następujących elementów[1]:
-        System klasy NX Nastran
-        System klasy NX CAM
-        Stacje robocze (komputery przeznaczone do bezpośredniej pracy)
-        Monitory
-        Głowica pomiarowa 3D wraz z oprogramowaniem
-        Zestaw głowic i narzędzi do obróbki skrawaniem
-        Oprogramowanie klasy Microsoft Exchange Server
2.Firmy lub konsorcja firm zainteresowane udziałem w postępowaniu powinny spełniać warunki dotyczące:
-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
-        posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu prac o podobnym charakterze, zakresie i złożoności,
-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w całym procesie realizacji zamówienia,
-        sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-        nie być podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
-        nie być w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie,
z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze
w stosunku do Oferenta,
-        dostarczyć podpisane dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Kryterium oceny ofert będzie stanowiła: cena 100%
3.Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
informacja na temat miejsca i terminu składania ofert zostały określone w Zapytaniu ofertowym, które zostanie wysłane do firm zainteresowanych realizacją zamówienia po złożeniu u Zamawiającego wniosku w niżej opisany sposób.

 
4.Oferenci ubiegający się o udostępnienie Zapytania ofertowego indywidualnie składają:
-        zobowiązanie do zachowania poufności (wg wzoru w Załączniku nr 1),
-        oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Oferenta (wg wzoru w Załączniku nr 2),
-        wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wg wzoru w Załączniku nr 3),
-        o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, wraz z powyższymi dokumentami należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
Dopuszcza się kilkukrotną aktualizację wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.       Zgłoszenia zawierające podpisany i opieczętowany skan wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (sugerowany format PDF, nie większy niż 10 MB), należy dostarczyć do siedziby klastra lub przesłać na adres mailowy:
biuro@moderncast.pl Oferenci mogą dostarczyć powyższe dokumenty do dnia 15 maja 2015 r. Wszyscy Oferenci, którzy dopełnią powyższej procedury, otrzymają drogą mailową zapytanie ofertowe.
6.       Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz do wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia interesu Zamawiającego.
8.       Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim.
9.       Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: biuro@moderncast.pl

 
Załącznik nr 1
 
 
…………………………………………
      (nazwa i adres Oferenta)
 
…………………….., dnia ……………….. 2015 r.
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

 

Zważywszy, że Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. K. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków, zwana dalej Zamawiającym zamierza udostępnić firmie:
……....…………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą ……...................................................................................................................…….., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ….....……………………………………………………………..…………………………………………......................................................................................................................................................................................
pod numerem KRS ……………………………………………………………………………………………………, zwanej dalej Oferentem, określone informacje i dane dotyczące Zamawiającego, w ramach prowadzonego postępowania: Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń, narzędzi i oprogramowania wspomagających działanie centrum obróbczego FUQ 150 VR/9 firmy TOS KUŘIM
§ 1
Oferent niniejszym potwierdza i uznaje poufny charakter Informacji, jakie otrzyma od Zamawiającego w trakcie postępowania: Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń, narzędzi i oprogramowania wspomagających działanie centrum obróbczego FUQ 150 VR/9 firmy TOS KUŘIM
§ 2
1.       W ramach niniejszego Zobowiązania, Informacje Poufne obejmują: wszelkie informacje, jakiegokolwiek rodzaju i w jakiejkolwiek formie lub formacie, ustne lub pisemne, w tym m.in.
e-maile, faksy, elektroniczne kopie dokumentów, specyfikacje, dane, przekazy ustne lub reprodukcje obrazkowe, informacje cyfrowe, z którymi Oferent zapoznał się w toku postępowania, a które odnoszą się do Zamawiającego.
2.       Informacje Poufne nie będą obejmować informacji, które są lub stały się możliwe do ustalenia lub uzyskania na podstawie informacji dostępnych publicznie.

 
§ 3
Oferent niniejszym zobowiązuje się:
·         zachować Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy,
·         nie wykorzystywać w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych w celach innych niż wymaga tego prowadzone postępowanie,
·         chronić Informacje Poufne z zachowaniem najwyższej staranności oraz zabezpieczyć je przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, pogorszeniem i dostępem osób trzecich i pracowników/pełnomocników Oferenta nieuprawnionych do ich otrzymania,
·         poinformować Zamawiającego niezwłocznie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu któregokolwiek zobowiązania lub o podejrzeniu naruszenia zobowiązania,
·         na każde wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwrócić wszystkie nośniki, na których znajdują się Informacje Poufne, znajdujące się w posiadaniu Oferenta oraz zniszczyć wszelkie kopie, reprodukcje i inne dokumenty wytworzone w wyniku ujawnienia Informacji Poufnych oraz wykasować wszelkie informacje elektroniczne.
§ 4
1.       Niniejsze Zobowiązanie wchodzi w życie w dniu podpisania.
2.       Zobowiązania Oferenta wynikające z niniejszego Zobowiązania pozostają w mocy przez okres trzech lat od dnia podpisania.
§ 5
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszego Zobowiązania będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
 
Podpis przedstawiciela Oferenta uprawnionego do reprezentowania firmy:

 
Załącznik nr 2
 
 
………………………………………………
        (nazwa i adres Oferenta)                                                          ……………………, dnia ……………. 2015 r.
 
 
OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Oferenta
 
Przystępując do postępowania Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń, narzędzi i oprogramowania wspomagających działanie centrum obróbczego FUQ 150 VR/9 firmy TOS KUŘIM, w imieniu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa Oferenta)
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Oferent posiada doświadczenie wymagane do udziału w postępowaniu.
 
Podpis przedstawiciela Oferenta uprawnionego do reprezentowania firmy:

Załącznik nr 3
 
 
……………………………….....
(nazwa i adres Oferenta)
 
………………………………, dnia ………………… 2015 r.
 
 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
Niniejszym zgłaszamy zainteresowanie wykonaniem zamówienia i składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń, narzędzi i oprogramowania wspomagających działanie centrum obróbczego FUQ 150 VR/9 firmy TOS KUŘIM
Oświadczam, że spełniamy wszystkie wymagania dot. firm zainteresowanych udziałem
w postępowaniu, opisane w Ogłoszeniu z dnia 08 maja 2015 r. Ponadto w załączeniu przekazujemy dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z treścią Ogłoszenia.
Załącznikami do wniosku są[2]:
1)      Zobowiązanie do zachowania poufności (załącznik nr 1),
2)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Oferenta (załącznik nr 2),
3)      Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),
4)      …………………………………………………………………………..
5)      …………………………………………………………………………..

 
 
Dane Wykonawcy:
nazwa firmy  
adres  
telefon/faks  
NIP  
osoba do kontaktu  
e-mail  
 
 
 
……………….., dnia ………………. 2015 r.
 
 
..........................................................................
(podpis i pieczątka kierownika Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
 
 


[1] Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej - określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Ewentualne, wskazane nazwy własne stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego.
[2] Wpisać dokumenty wymagane do dołączenia do wniosku.

Dodano 08.05.2015
im
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 315295, on-line: 1