homestarsite
slogan
klaster

Zapytanie ofertowe nr: MC/18/08/15 Termomodernizacja hali przemysłowej wraz zakupem promienników elektrycznych i bram wjazdowych

Jesteś w: tr Aktualności
18 sierpnia 2015 r.
Technologiczny Klaster Odlewniczy
Modern Cast Sp. z o.o.
ul. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
tel./fax: +48 12 3787670
tel: +48 784901075
biuro@moderncast.pl
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr: MC/18/08/15
Termomodernizacja hali przemysłowej wraz zakupem promienników elektrycznych i bram wjazdowych
 
 
 
Projekt „Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 5.1 PO IG
UDA-POIG.05.01.00-00-079/12-00

 
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o. ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków
2.Tryb Postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości i podlega przepisom ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką.
3.Opis przedmiotu zamówienia:
 Termomodernizacja hali przemysłowej wraz zakupem promienników elektrycznych i bram wjazdowych
4.Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
18 sierpnia 2015 r.
5.Oferta powinna zawierać:
-        Stronę tytułową, z numerem i tytułem zapytania ofertowego.
-        Termin ważności oferty.
-        Opis przedmiotu zamówienia.
-        Cenę.
-        Termin realizacji.
6.Termin złożenia ofert[1]:
26 sierpnia 2015 r.
6.1. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. W szczególności zamawiający wezwie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, dlaczego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oceniając wyjaśnienia wykonawcy, zamawiający bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, nowoczesne rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
6.2.  W przypadku, jeżeli wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w punkcie 6.1 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy.
7.Termin realizacji przedmiotu oferty:
do 25 września 2015 r.
8.Kryteria wyboru wykonawcy:
W (wartość punktowa oferty) = cena (KC)
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena 100
 
8.1.        Ofertom przyznane zostaną następujące punkty KC obliczone według wzoru:

Gdzie:
Cmin – cena minimalna,
Cbad – cena badana,
Jsp – jednolita skala punktowa – 100pkt,,
Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Zamawiający podejmie rozmowy zmierzające do zawarcia umowy z tym wykonawcą, który
w toku postępowania ofertowego lub negocjacji przedstawił ofertę, która otrzymała największą ilość punktów.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania:
Do odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu, wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz zwrotu ofert.
Oferta przetargowa w formie elektronicznej (format PDF lub równoważny), zgodnej z warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków oferty oraz umożliwiająca poprawną ocenę wg kryteriów określonych w pkt 8, powinna zostać dostarczona elektronicznie na adres projekt@moderncast.pl lub do siedziby zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do godziny 1500 dnia 26 sierpnia 2015 r.; oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferenci zainteresowani udzieleniem dodatkowych informacji proszeni są o kontakt pod adresem
e-mail: projekt@moderncast.pl

 
Załącznik nr 1
Zakres zamówienia i wymagania techniczne
I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje propozycję techniczną i wykonawstwo ocieplenia (termomodernizacji) hali przemysłowej przy ul. Ujastek 1 w Krakowie, którego celem ma być zapewnienie prawidłowej temperatury pracy dla nowo zainstalowanego urządzenia wielofunkcyjnego CNC. Optymalne rozwiązanie termomodernizacyjne dla obiektu powinno spełniać następujące warunki:
-        temperatura otoczenia wewnątrz hali w przedziale od +17 °C do 25 °C;
-        zmiana temperatury otoczenia w ciągu 24 godzin mniejsza niż 4 °C;
-        szybkość zmiany temperatury otoczenia mniejsza niż 0,5 °C/godz.
Zakres prac obejmować będzie  prace termoizolacyjne (dociepleniowe).
Ponadto zamawiający przewiduje zakup i instalacje:
-        promienników elektrycznych służących dogrzewaniu strefy pracy maszyny w hali
o łącznej mocy 140 kW.,
-        bram przemysłowych (2 szt.)
Charakterystyka modernizowanego obiektu:
Hala jest budynkiem z lat 70 ubiegłego stulecia, posiada konstrukcję opartą na technologii żelbetowej, prefabrykowanej. Jest obiektem jednonawowym z transportem wewnętrznym podpartym (suwnica). Konstrukcja o wymiarach (dł., szer., wys.) 96 x 21 x 13 m składająca się ze słupów stalowych w osi od 1 -17. Dach dwuspadowy pokryty płytami dachowymi prefabrykowanymi żelbetowymi. Ściany zewnętrzne z prefabrykowanych płyt ściennych żelbetowych, wypełnione również oknami stalowymi trwale spawanymi do słupów hali. Zastosowana izolacja przeciwwilgociowa dla belek podwalinowych to dwukrotne pokrycie masą bitumiczną na gorąco.
Określenie przedmiotu postępowania ofertowego:
Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą technologie termomodernizacji obiektu wraz z opisem: technicznym wykonania poszczególnych prac, rodzajem zastosowanych materiałów izolacyjnych i ich parametrów oraz przedstawi kosztorys wykonania inwestycji. Prace modernizacyjne mają przebiegać bez zakłóceń cyklu produkcyjnego wewnątrz hali. Szczegółowe informacje odnośnie zamówienia tj. ekspertyza techniczna obiektu oraz możliwość zapoznania się z dokumentacją obiektu jedynie podczas wizji lokalnej u Zamawiającego.
II.            WYMAGANIA TECHNICZNE
a)      dostawę fabrycznie nowych elementów i materiałów,
b)      nadzór nad wykonawstwem,
c)       wymagane przepisami odbiory techniczne w zakresie przedmiotu zamówienia,
d)      świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
e)      przeprowadzenie prób technicznych,
f)       wykonanie prac montażowych ma odbywać się bez zakłóceń cyklu produkcyjnego
Zamawiającego,
g)      warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest sprawdzenie poprawności
wykonania przedmiotu zamówienia.
 
III.          WARUNKI SERWISU I GWARANCJI:
a)      Wymagany okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego na dostarczone i zamontowane
elementy i materiały stanowiące przedmiot zamówienia – minimum 36 miesięcy.

 
Załącznik nr 2
Oferta
 
Nazwa wykonawcy:   Adres:  
NIP:   Nr telefonu:  
Regon:   Nr fax:  
e-mail:   Adres www.:  
Nawiązując do zapytania ofertowego MC/18/08/15 Termomodernizacja hali przemysłowej wraz zakupem promienników elektrycznych i bram wjazdowych składamy niniejszą ofertę:
1.       CENA
wartość netto   słownie  
podatek VAT   słownie  
wartość brutto   słownie  
 
 
Oferta zawiera______ ponumerowanych stron.
Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą  przez okres ________ dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 
 
 
                                                                                                                            
Data, pieczęć imienna i/lub podpis Wykonawcy, osób(y)  upoważnionych(ej) do reprezentowania firmy
 
Załącznik nr 3
Oświadczenie - uprawnienia

 
 
Pieczęć wykonawcy
 
 
 
Składając ofertę do Modern Cast sp. z o.o. w Krakowie o udzielenie zamówienia MC/18/08/15 Termomodernizacja hali przemysłowej wraz zakupem promienników elektrycznych i bram wjazdowychoświadczamy, że:
1.            Posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
2.            Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
lub[2]
Przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, (w przypadku udostępnienia przez inne podmioty potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia należy dołączyć przedmiotowe zobowiązanie)
3.            Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 
 
Data, pieczęć imienna i/lub podpis Wykonawcy, osób(y)  upoważnionych(ej) do reprezentowania firmy

 

Załącznik nr 4
Oświadczenie - poufność

 
 
Pieczęć wykonawcy
 
 
 
 
W związku z ubieganiem się o dopuszczenie do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i realizację projektu nr MC/18/08/15 Termomodernizacja hali przemysłowej wraz zakupem promienników elektrycznych i bram wjazdowychdla Modern Cast sp. z o.o. opublikowanym na stronie internetowej Spółki oświadczam/y, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
Data, pieczęć imienna i/lub podpis Wykonawcy, osób(y)  upoważnionych(ej) do reprezentowania firmy

 

Załącznik nr 5
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

 
 
Pieczęć wykonawcy
 
 
Udzielam(my) pełnomocnictwa dla (nazwa firmy):
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nr MC/18/08/15Termomodernizacja hali przemysłowej wraz zakupem promienników elektrycznych i bram wjazdowych
Zakres pełnomocnictwa:
 
 
 
 
Data, pieczęć imienna i/lub podpis Wykonawcy, osób(y)  upoważnionych(ej) do reprezentowania firmy
 
 


[1] Oferta powinna zawierać datę ważności aktualną na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia.
[2]Niepotrzebne skreślić

Dodano 18.08.2015
im
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 305389, on-line: 1