homestarsite
slogan
klaster

Zapytanie ofertowe nr: MC/03/09/15 Zakup urządzenia do odprężania wibracyjnego i stabilizacji odlewów

Jesteś w: tr Aktualności
3 września 2015r.
Technologiczny Klaster Odlewniczy
Modern Cast Sp. z o.o.
ul. K. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
tel./fax: +48 12 3787670
tel: +48 784901075
projekt@moderncast.pl
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr: MC/03/09/15
Zakup urządzenia do odprężania wibracyjnego i stabilizacji odlewów
 
 
 
Projekt „Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 5.1 PO IG
UDA-POIG.05.01.00-00-079/12

 
1.Nazwa i adres zamawiającego
Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o. ul. K. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków
2.Tryb Postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości i podlega przepisom ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką.
3.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia do odprężania wibracyjnego i stabilizacji odlewów.
4.Data ogłoszenia zapytania ofertowego
3 września 2015r.
5.Oferta powinna zawierać
-        Stronę tytułową, z numerem i tytułem zapytania ofertowego.
-        Termin ważności oferty.
-        Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
-        Opis przedmiotu zamówienia.
-        Cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji.
-        Termin płatności.
6.Termin złożenia ofert[1]
10 września 2015 r.
6.1. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. W szczególności zamawiający wezwie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, dlaczego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oceniając wyjaśnienia wykonawcy, zamawiający bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, nowoczesne rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
6.2.  W przypadku, jeżeli wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w punkcie 6.1 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy.
7.Termin realizacji przedmiotu oferty
Zakończenie wykonania zamówienia: do 28.09.2015.
8.Kryteria wyboru wykonawcy
W (wartość punktowa oferty) = cena (KC)
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena 100
 
8.1.        Ofertom przyznane zostaną następujące punkty KC obliczone według wzoru:

Gdzie:
Cmin – cena minimalna,
Cbad – cena badana,
Jsp – jednolita skala punktowa – 100 pkt,
Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Zamawiający podejmie rozmowy zmierzające do zawarcia umowy z tym wykonawcą, który
w toku postępowania ofertowego lub negocjacji przedstawił ofertę, która otrzymała największą ilość punktów.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania
Do odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu, wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz zwrotu ofert
Oferta przetargowa w formie elektronicznej (format PDF lub równoważny), zgodnej z warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków oferty oraz umożliwiająca poprawną ocenę wg kryteriów określonych w pkt 8, powinna zostać dostarczona elektronicznie na adres projekt@moderncast.pl lub do siedziby zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015 r.; oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferenci zainteresowani udzieleniem dodatkowych informacji proszeni są o kontakt e-mail: projekt@moderncast.pl
 
11.Warunek udziału w postępowaniu
a)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Do oferty należy więc dołączyć oświadczenie o spełnieniu powyższego wymogu następującej treści:
-        Posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
-        Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
b)       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych.
c)       Wymagania techniczne dotyczące dostaw: Urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

 
Załącznik nr 1
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej - określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Ewentualne, wskazane nazwy własne stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego.
 
I.Zestaw do odprężania wibracyjnego i stabilizacji odlewów
Podstawowe parametry nie gorsze niż:
1.       Zasilanie 230 V~/50 Hz
2.       Zakres sterowania obrotami wibratora 130 – 12000 obr/min ( 2,2 – 200Hz )
z dokładnością 0,01 %
3.       Dwa kanały pomiaru i rejestracji przyspieszeń drgań z zakresem pomiarowym
4.       Monitor dotykowy
5.       Temperatura pracy 0-50 °C
6.       Zaimplementowany program zarządzający sprzętem (wibrator i akcelerometry) w trybie automatycznym i manualnym, oraz prezentacją wyników (protokół z przeprowadzenia operacji i wykresy zmian poziomów drgań ) z zapisem danych na kracie SD
7.       Drukarka termiczna (szerokość papieru 114 mm )
W skład zestawu powinny wejść m.in.:
1.       Konsola sterująca
2.       Dwa akcelerometry
-        zakres +/- 80 g (peak)
-        czułość nominalna 100 mV/g
-        odporność na przeciążenie +/- 1000 g
-        odporność na udar +/- 5000 g ( 1 ms )
-        zakres temperatur -55°C to 120 °C
-        stopień ochrony IP67
-        odporność na drgania poprzeczne <5%
-        zasilanie 30V
-        przewód zasilający min. 3 m
-        uchwyt magnetyczny z magnesami neodymowymi o udźwigu 0,75 KN
3.       Wibrator
-        asynchroniczny, trójfazowy ( 3x 250 V), przeznaczony do pracy ciągłej,
-        stopień ochrony IP 65
-        siła odśrodkowa regulowana od 2,72 do 14,77 kN (dla obrotów maksymalnych)
-        uzwojenie wirnika klasy H do 180°C
-        maksymalne obroty 12 000 obr/min (200 Hz)
4.       Zestaw podkładek gumowych - przeznaczone do punktowego, podatnego posadowienia odprężanego elementu (o masie do 4000 kg) na podłożu.
5.       Ściski przestawne - służą do pewnego mocowania wibratora do odprężanego elementu.
Załącznik nr 2
 
OFERTA
Nazwa wykonawcy:   Adres:  
NIP:   Nr telefonu:  
Regon:   Nr fax:  
e-mail:   Adres www.:  
Nawiązując do zapytania ofertowego MC/03/09/15 Zakup urządzenia do odprężania wibracyjnego i stabilizacji odlewów składamy niniejszą ofertę:
1.       CENA
wartość netto   słownie  
podatek VAT   słownie  
wartość brutto   słownie  
 
 
Oferta zawiera______ ponumerowanych stron.
Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą  przez okres ________ dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                       Miejscowość, data, i podpis (pieczątka firmowa)


[1] Oferta powinna zawierać datę ważności aktualną na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia.

Dodano 03.09.2015
im
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 315294, on-line: 1