homestarsite
slogan
klaster

Zapytanie ofertowe nr: MC/21/12/2012/ Usługa doradcza opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania modeli i osprzętu formierskiego

Jesteś w: tr Aktualności
im
21 grudnia 2012 r.
Technologiczny Klaster Odlewniczy
Modern Cast Sp. z o.o.
ul. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
tel./fax: +48 12 3787670
tel: +48 784901075
biuro@moderncast.pl
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr: MC/21/12/2012/
Usługa doradcza opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania modeli i osprzętu formierskiego,
 
 
 
 
 
 
Projekt „Wczesna faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 5.1 PO IG
UDA-POIG.05.01.00-00-135/11-00

1.      Tryb postępowania:
 
1.1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości i podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
1.2.   Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r, nr 223 poz. 1655 z późn.);
1.3.   Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.
1.4.   Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: MC/21/12/2012/.
 
2.      Przedmiot zamówienia.
 
2.1.   Przedmiotem zamówienia jest: Usługa doradcza opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania modeli i osprzętu formierskiego.
3.      Termin wykonania zamówienia.
3.1.   Termin realizacji zamówienia : 18.01.2013 r.
4.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
4.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zatrudniają przynajmniej 1 osobę z tytułem naukowym doktora.
c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.2.   Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia” „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy.
4.3.   Wraz z ofertą wykonawca składa:
a)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).
b)      oświadczenie o zachowaniu poufnego charakteru informacji przekazywanych mu w toku postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania).
4.4.   Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4.5.   Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym, poświadczonym przez wykonawcę.
5.      Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
5.1.   Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zapytania, informacje, zawiadomienia itp. zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
5.2.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą poczty internetowej (adres: biuro@moderncast.pl). Za termin wpływu uważa się termin, w którym zamawiający mógł zapoznać się z treścią korespondencji. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
5.3.   Zamawiający nie zwraca otrzymanych materiałów.
5.4.   Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Ewa Gołąb tel. kom. +48 784901075, e-mail: biuro@moderncast.pl.
5.5.   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.
6.      Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
7.      Opis sposobu przygotowania oferty. 
7.1.            Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką.
7.2.            Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.
7.3.            Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
7.4.            Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione oraz trwale spięte tak, aby tworzyły jedną całość.
7.5.            Do oferty muszą być dołączone wszystkie załączniki określone w niniejszym zapytaniu. W przypadku, gdy którykolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, należy go podpisać zgodnie z reprezentacją firmy i z adnotacją „NIE DOTYCZY”.
7.6.            Wszelkie pisma, sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język  polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
7.7.            Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.
7.8.            Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób
podpisujących ofertę.
7.9.            Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z wyszczególnionym zakresem pełnomocnictwa i podpisem osób reprezentujących wykonawcę/wykonawców (załącznik nr 5 do niniejszego zapytania).
7.10.        Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.
7.11.        Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.12.        Oferta powinna zawierać:
a)     stronę tytułową;
b)     spis treści;
c)     wypełniony formularz „OFERTA”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
d)     oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagane w niniejszej zapytaniu;
e)     opis techniczny zamówienia, potwierdzający wymagania techniczne;
f)      określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
g)     cenę za przedmiot zamówienia:
- cena za przedmiot zamówienia podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
- cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, podana cyfrowo i słownie, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem podatku VAT;
h)     warunki płatności:
- zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na wykonania zamówienia;
- faktura końcowa wystawiona po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury;
- zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody zamawiającego;
- zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń między wykonawcą a zamawiającym w EUR po kursie NBP z dnia wystawienia faktury VAT;
7.13. Na opakowaniu oferty należy umieścić dane wykonawcy (nazwę i dokładny adres), numer zamówienia, tj. MC/21/12/2012/; oraz zastrzeżenie: „Nie otwierać przed dniem 4.01.2013r. godz. 14:30”
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu oferty do zamawiającego.
7.14. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być umieszczone w odrębnej kopercie oznaczonej klauzulą o treści:
„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”
7.15. Przed upływem terminu składania ofert, Dostawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
7.16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8.      Miejsce i termin składania oferty.
8.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie: Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o., ul. Łowińskiego 9; 31-752 Kraków, Sekretariat - I piętro
8.2. Oferty należy złożyć do dnia 4.01.2013r. do godz. 14:00
8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zwracane.
8.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  4.01.2010r. o godz.  14:30 w siedzibie: Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o., ul. Łowińskiego 9; 31-752 Kraków, Sekretariat - I piętro
8.5. Ocena ofert odbędzie się w trakcie dalszego postępowania.
8.6. Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 
8.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. W szczególności zamawiający wezwie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oceniając wyjaśnienia wykonawcy, zamawiający bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
8.8. W przypadku, jeżeli wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt. 8.7 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy.
9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:


Lp. Kryterium Waga (%) Skala punktowa Jsp
1 Cena 40  
100 pkt.
 
 
 
 
2 Termin realizacji 60
 
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.

Kryteria i przypisane im wagi nie ulegają zmianie.


W = KC + KT           - wartość punktowa oferty


gdzie:
9.1. Kryterium – cena (KC)
Oferentom przyznane zostaną następujące punkty KC obliczone według wzoru:
                Cmin
KC =    ---------------  Jsp x WC
                Cbad
gdzie:
Cmin  - cena minimalna,
Cbad  - cena ofertowa w ofercie badanej,
Jsp    - jednolita skala punktowa – 100 pkt,
WC   - waga procentowa kryterium ceny.
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 40 pkt.
9.2. Kryterium – Termin realizacji (KT)
 Oferentom przyznane zostaną następujące punkty KT obliczone według wzoru:
              Tmin
KT =   ------------  x  Jsp  x  WT
              Tbad
gdzie:
Tmin – termin realizacji minimalny
Tbad – termin realizacji w ofercie badanej
Jsp      - jednolita skala punktowa – 100 pkt
WT     - waga procentowa kryterium terminu realizacji
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 60 pkt.
10.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.  Zamknięcie postępowania.
11.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania postępowania, względnie uznania, że postępowanie nie dało rezultatu, bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień.
11.2. Z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. Do zawarcia umowy dojdzie po uzgodnieniu wszystkich jej postanowień, a forma pisemna umowy jest zastrzeżona pod rygorem nieważności, chyba że przepisy prawa zastrzegają formę szczególną bardziej kwalifikowaną; wówczas do dokonania czynności prawnej wymagane jest zachowanie formy szczególnej bardziej kwalifikowanej.
11.3. O zamknięciu postępowania zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o zamknięciu postępowania zostanie również umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Załącznik nr 1
 
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
Usługa doradcza w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania modeli odlewów i osprzętu formierskiego jest niezbędna dla przeprowadzenia szczegółowej analizy ekonomicznej przedsięwzięcia przy określonych optymalnych warunkach technicznych.
WYMAGANIA TECHNICZNE
Warunki wykonania dokumentacji technicznej dla zestawu modelowego odlewu piasty wirnika turbiny wiatrowej.
Dokumentacja techniczna modelowa musi być czytelna i jednoznaczna oraz musi zawierać:
1.         Określenie kierunków i wielkości skurczu odlewniczego.
2.         Opracowanie projektu odlewu po uwzględnieniu korekty wymiarów o skurcz odlewniczy.
3.         Wskazanie linii podziału formy oraz elementów umożliwiających jednoznaczne i precyzyjne składanie formy.
4.         Miejsca występowania i wielkości naddatków na obróbkę mechaniczną.
5.         Sposób podziału modelu na elementy odwzorowania powierzchni zewnętrznych
i wewnętrznych odlewu.
6.         Sposób rdzeniowania formy.
7.         Kompletną dokumentację techniczną wykonania rdzeni (dokumentacja wykonawcza rdzennic)
8.         Dokumentację poglądową montażu rdzeni w formie.
9.         Wskazanie punktów mocowania i dobór elementów transportowych.
10.       Instrukcję obsługi zestawu modelowego z uwzględnieniem warunków środowiskowych
i przepisów BHP.
11.       Określenie materiału, z jakiego ma zostać wykonany zestaw modelowy.
12.       Określenie tolerancji wymiarowych wykonania.
13.       Wskazanie sposobu wykończenia modelu (szpachlowanie i malowanie).
14.       Zawierać elementy montażowe oraz oznaczenia, uniemożliwiające błędne wykonanie
lub montaż zestawu modelowego w czasie jego eksploatacji.
Dokumentacja techniczna zestawu modelowego, musi być dostosowana do warunków technicznych wykonania i odbioru odlewni, która zostanie wskazana, jako wykonawca przedmiotowego odlewu.
 
 
Założenia do opracowania dokumentacji technicznej skrzyni formierskich.
 
1. Opracowana dokumentacja techniczna skrzyń formierskich, musi być dostosowana do założeń technologicznych odlewu, zawartych w dokumentacji modelowej.
2. Prześwity skrzyń formierskich muszą uwzględniać gabaryty modelu wraz z naddatkami, układami wlewowymi, rozprowadzającymi i filtracyjnymi.
3. Konstrukcja skrzyń formierskich musi umożliwiać uzyskanie wymaganej proporcji masy formierskiej do ilości metalu.
4. Musi być opracowany system spinania skrzyń formierski oraz przewidziana możliwość stosowania obciążania formy przy zalewaniu.
 
5. Skrzynie muszą posiadać układ elementów transportowych dla pojedynczych skrzyń, a także gotowej formy łącznie ze skrzynią formierską, wymagane dla wykonania operacji podstawiania formy na stanowisko zalewania.
6. Dokumentacja musi zawierać rozwiązania realizujące systemy odprowadzania gazów z formy zewnętrznej, wewnętrznej oraz rdzeni środkowych.
7. Wskazane muszą być rozwiązania dotyczące układu uszczelnień w płaszczyznach podziału formy. Dobór uszczelniaczy, prowadników i zamków.
8. Dokumentacja skrzyń formierskich musi posiadać zespół elementów gwarantujących ich jednoznaczny montaż, w sposób wykluczający popełnienie błędu przez pracownika składającego formę.

Załącznik nr 2
 
 
                           
pieczęć wykonawcy
 
nr tel./faxu:
 
REGON:
 
NIP:
 
strona WWW: e-mail:
 
 
 
O F E R T A
 
Nawiązując do zapytania ofertowego na:
Usługa doradcza opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania modeli i osprzętu formierskiego
 
opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod nr MC/21/12/2012/
składamy niniejszą ofertę :
 
1.  Cena ofert w zakresie wykonania projektu:
 
wartość netto: ........................... .zł (słownie: ..........................................................złotych)
 
 
podatek VAT ............................. zł (słownie: ........................................................złotych)
 
 
wartość brutto ..............................zł (słownie: ........................................................złotych)
 
2.  Termin wykonania zamówienia.....................................................................................
 
3.  Warunki płatności:.............................................................................................................
 
 
 
.................................. dnia ................ r.
.............................................................
podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 3
 
 
 
…………………………………………………….
(Pieczęć Wykonawcy lub wykonawców)*
 
 
 
 
 
Oświadczenia
 
Składając ofertę do Modern Cast sp. z o.o. w Krakowie o udzielenie zamówienia nr MC/21/12/2012/ na: Usługa doradcza opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania modeli i osprzętu formierskiego oświadczamy, że:
 
 
1.  Posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2.  Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobę z tytułem naukowym doktora.
3.  Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
.................................. dnia ................ r.
 
.............................................................
podpisy osób uprawnionych
 
 
*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4
 
 
 
…………………………………………………….
(Pieczęć Wykonawcy lub wykonawców)*
 
OŚWIADCZENIE
 
W związku z ubieganiem się o dopuszczenie do postępowania o udzielenie zamówienia na realizację projektu pn. Usługa doradcza opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania modeli i osprzętu formierskiego w Modern Cast sp. z o.o. w Krakowie, opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod nr MC/21/12/2012/, oświadczam/ y, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….………………..,  dn. .......…..,                           ………………….....….,
                                                                                              (podpis osób uprawnionych)
 
 
 
 
* w przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia.

Załącznik nr 5
 
 
                Pieczęć wykonawcy
 
P E Ł N O M O C N I C T W O
 
Udzielam(my) pełnomocnictwa dla:
 
Pana(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
                                                                                                   Imię i Nazwisko
 
legitymującego(cą) się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………...
                                                                                                                          Seria / Numer
 
do reprezentowania ……………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                        Nazwa wykonawcy (firma)
 
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………...
                                                                                         Adres wykonawcy
 
 
w Przetargu nr ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 
na .............…………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                           Pełna nazwa przetargu
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Zakres pełnomocnictwa: ……………………………………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………. dnia …………………………
         Miejscowość                                     Data
 
 
 
                                                                                                                                     ………………………………………………………….
                                                                                                  (Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy                                                                                                                (osób(y)  upoważnionych do reprezentowania firmy)

 
Załącznik nr 6
 
            Pieczęć wykonawcy
 
P E Ł N O M O C N I C T W O
Udzielam(my) pełnomocnictwa dla:
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
 
………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
                                                                                        
 
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nr……………………….
 
pt. ............. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                           Pełna nazwa Zamówienia
 
Zakres pełnomocnictwa: ……………………………………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
1. …………………………………………………..                                     ………………………………………………...
            (Pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                 (Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (osób(y)  upoważnionych do reprezentowania firmy)
 
 
2. …………………………………………………..                                     ………………………………………………...
            (Pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                 (Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (osób(y)  upoważnionych do reprezentowania firmy)
 
 
3. …………………………………………………..                                     ………………………………………………...
            (Pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                 (Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (osób(y)  upoważnionych do reprezentowania firmy)
 
 
4. …………………………………………………..                                     ………………………………………………...
            (Pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                 (Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (osób(y)  upoważnionych do reprezentowania firmy)
 
 
 
 
 …………………………. dnia …………………………
                                                                                                         Miejscowość                                   Data     
 
 
Dodano 21.12.2012
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 300560, on-line: 1